Avís legal

Titular

El domini www.utoopic.com està registrat a favor de la societat UTOOPIC SC, que té tots els drets per a la seva explotació. UTOOPIC SC amb número de CIF J55105589 té el seu domicili social al Passeig de la Draga 13 2n, 17820 Banyoles (Girona).

 

Protecció de dades

UTOOPIC SC compleix amb la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal), assegurant el seu us diligent, i garanteix la confidencialitat d’aquelles dades relatives al servei prestat als seus clients. Per a la utilització de determinats serveis a utoopic.com és necessari que l’usuari faciliti determinades dades personals, sempre amb caràcter voluntari, que s’incorporaran a un fitxer de dades titularitat d’UTOOPIC SC, d’acord amb el que diu l’article 4 de la Llei de Protecció de Dades (LOPD) Aquest fitxer incorporarà les dades necessàries per a la prestació dels serveis sol·licitats així com aquells que permetin tenir al client al corrent sobre la sortida al mercat de nous productes en el cas que així ho manifesti. En tot cas el titular de les dades podrà exercir els drets reconeguts a la LOPD, i, en particular els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos per la Llei Orgànica de Protecció de Dades. Pots exercitar aquests drets dirigint-te a utoopic@utoopic.com o bé per qualsevol altre mitjà reconegut per la legislació vigent.

 

Propietat intel·lectual

La totalitat dels continguts i elements gràfics als què s’accedeix desde www.utoopic.com són de titularitat exclusiva d’UTOOPIC SC o de terceres persones físiques o jurídiques que n’han autoritzat l’ús. Els continguts del web són objecte de propietat intel·lectual i industrial amb els drets reconeguts per la normativa vigent, per tant, qualsevol ús o reproducció que les persones usuàries facin d’aquests continguts s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa de propietat intel·lectual (RD legislatiu 1/1996 de 12 d’abril i normativa concordant) i industrial . Aquest contingut, incloent tot el contingut escrit, material gràfic i fotogràfic, no podrà ser utilitzat, duplicat, distribuït, venut, explotat o qualsevol altra forma amb propòsit comercial o no, sense el previ i preceptiu consentiment i per escrit del seu titular (UTOOPIC SC o tercers). UTOOPIC SC es reserva el dret d’instar les accions, els procediments i les mesures cautelars procedents, previstos en la legislació de propietat intel·lectual i industrial amb relació a la comissió d’infraccions que puguin vulnerar els seus drets.

 

Condicions d’ús

Tots els continguts i parts integrants de la pàgina web utoopic.com han estat dissenyats amb caràcter informatiu i per a permetre l’accés dels usuaris als serveis que UTOOPIC SC ofereix. Es prohibeix l’ utilització de qualsevol dels seus continguts amb la finalitat de causar qualsevol dany a UTOOPIC SC o a tercers.

utoopic.com es reserva el dret o facultat per portar a terme qualsevol canvi en qualsevol moment sense necessitat d’avís previ.